• Một sinh viên từ Novosibirsk đọc rap về thế vận hội

    studfarmat . . #Tin tức 

    Sinh viên Novosibirsk Nikita Erahtina đã viết một bài hát theo phong cách của một rap về Thế vận hội Olympic ở Sochi. Ông gọi đó là “The Hunger Games”, cho biết: “Sibkray”. Theo tác giả, ông muốn tạo ra không phải là một điển hình ca ngợi ca Olympic, và tập trung vào đối […]